Organizacja

http://i.imgur.com/JrL8hIq.png'); background-repeat:no-repeat; background-size: container; background-position:top center;">

Nasza placówka zlokalizowana jest na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.

Działalność edukacyjno – wychowawczą rozpoczęliśmy w grudniu 1981. Powstanie przedszkola wiązało się z rozbudową osiedla Niedźwiadek. Przedszkole mieści się w parterowym wolnostojącym budynku, otoczonym wspaniałym zielonym terenem, którego część stanowi duży plac zabaw. Dzieci mają do dyspozycji: szatnię, sale dla pięciu grup, salę bajek.

Nasza oferta 


Twoje dziecko, Twój skarb. My zapewniamy mu wszechstronny rozwój.

To hasło przyświeca nam już od wielu lat. Oprócz dbałości o rozwój dziecka naszym priorytetem jest nieustająca troska o uśmiech i bezpieczeństwo przedszkolaków.

Ustawicznie doskonaląca się kadra nauczycielska ( studia podyplomowe, kursy, warsztaty zajęciowe) zapewnia realizację zadań w zakresie:

 • edukacji matematycznej, prowadzonej w oparciu o autorski program prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • edukacji językowej: przygotowanie do nauki czytania i pisania, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, dostarczanie wzorów literatury pięknej, spotkania autorskie z pisarzami.
 • edukacji teatralnej: spotkania z aktorami, udział w cyklicznych spektaklach teatralnych w przedszkolu (raz w roku wyjazd do jednego z teatrów warszawskich),
 • edukacji przyrodniczej i ekologicznej, prowadzonej w formie warsztatów przyrodniczych,
 • edukacji plastycznej: stosowanie nowatorskich technik plastycznych,
 • edukacji muzycznej: zajęcia umuzykalniające, udział w koncertach muzycznych.

Współpracujemy z Domem Kultury Miś i z Domem Kultury Kolorowa. Dzieci uczestniczą w lekcjach bibliotecznych na terenie przedszkola i w Bibliotece.

Zapraszamy do przedszkola przedstawicieli interesujących zawodów: straż pożarna, policja, służba zdrowia.

W przedszkolu funkcjonuje biblioteczka dla dzieci z możliwością wypożyczania książek do domu.

Realizujemy programy: „Zabawy z porami roku” I. Lewkowicz i A. Tworkowskiej – Baraniuk; „Kocham Przedszkole” M. A. Pleskot i A. Staszewskiej – Mieszek” oraz „Wokół przedszkola” M. Kwaśnieswkiej, J. Lendzion i W. Żaby-Żabińskiej oraz własne programy edukacyjne nauczycieli. Nauczyciele w codziennej pracy dydaktyczno wychowawczej wykorzystują najnowsze metody pracy dostosowane do wieku i możliwości intelektualnych dzieci.

Staramy się, aby nasi absolwenci doskonale przygotowani do dalszej edukacji śmiało przekraczali próg szkoły podstawowej.


Zasady funkcjonowania Przedszkola nr 168 „Misiowa Gromadka” w Warszawie.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 168 „MISIOWA GROMADKA”

Statut poprawiony stan na 27.02.2019

Nasza placówka funkcjonuje przez 10 miesięcy w roku. W okresie wakacyjnym pełni dyżury zamienne z innymi przedszkolami z dzielnicy. Przedszkole pracuje w godzinach 6.30 – 18.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Czas pracy Przedszkola wynosi 11,5 godziny dziennie.
W Przedszkolu 168 „Misiowa Gromadka” funkcjonuje 5 grup:
Grupa I – „Misiaczki”
Grupa II – „Puchatki”
Grupa III – „Pluszaczki”
Grupa IV – „Niedźwiadki”                                                                                                                                        Grupa V – „Uszatki”
Każda grupa powierzona jest opiece dwóch nauczycielek. W grupie dzieci 3 letnich zatrudniona jest pomoc nauczyciela. Przedszkole stwarza dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju: intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego, dając im możliwość czynnego uczestniczenia w podejmowaniu różnych form aktywności na rzecz własnego rozwoju.
________________________________________
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie
o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej, koncertując się na:
• wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
• budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre, a co złe,
• kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
• rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
• troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
• budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
• wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych
i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne i sztuki plastyczne,
• kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej,
• zapewnienia dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;


Imprezy wewnętrzne

 • pasowanie na przedszkolaka,
 • pożegnanie jesieni „Jesień na wybiegu” (wernisaż oraz przedstawienie)
 • Mikołajki,
 • Andrzejki,
 • Jasełka, warsztaty bożonarodzeniowe,
 • choinka w przedszkolu ( spotkanie z Mikołajem),
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • bal karnawałowy,
 • powitanie wiosny,
 • Spotkania Wielkanocne,
 • Rajd Historyczny „Szlakiem Naszej Historii”
 • Święto Mamy i Taty,
 • Dzień Rodziny (piknik rodzinny),
 • Dzień Dziecka,
 • zakończenie roku szkolnego.